Menu Close

Category: Travel

เมืองนครปฐม: ความเป็นมาและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ

nakornpathom-001

เมืองนครปฐมเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญในประเทศไทยที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนับหลายพันปี ตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิจนถึงสมัยปัจจุบัน มีเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นความเป็นค่ามากมายที่สะท้อนถึงเส้นทางการเปลี่ยนแปลงของเมืองในช่วงกลางเมื่อก่อนและปัจจุบัน ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรับรู้กับประวัติศาสตร์และทรัพยากรท่องเที่ยวของเมืองนครปฐมว่าทำไม เราต้องศึกษา และเรียนรู้กับจังหวัดแห่งนี้ ความเป็นมาของเมืองนครปฐม เมืองนครปฐมมีบรรยากาศที่สงบเงียบและความเป็นอิสระที่ทำให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ แต่ความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำและสภาพภูมิประเทศทำให้ประชาชนต้องอพยพออกไปตั้งถิ่นฐานริมน้ำและสร้างเมืองใหม่ขึ้น นครปฐมเปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองนครไชยศรี” หรือ “ศรีวิชัย” ในช่วงเวลานั้น แต่ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เห็นพระปฐมเจดีย์ที่อายุมากถึงหลายพันปีและขนานนามใหม่ว่า “พระปฐมเจดีย์” เมืองนครปฐมก็ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ในสิ่งต่าง ๆ ในบริเวณของพระปฐมเจดีย์เพื่อให้มีสภาพดีและสะดวกสบายในการเสด็จมานมัสการ ประวัติศาสตร์ทางสังคมและวัฒนธรรม เมืองนครปฐมมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีความสำคัญทางสังคมและวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน เมืองแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญของพื้นที่ทวารวดีในช่วงสมัยสุวรรณภูมิและสมัยประเทศธานี ในช่วงสมัยนี้ ชาวอินเดียอพยพเข้ามาในภูมิภาคนี้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ความรู้และศิลปะของอินเดียมากมายถูกนำมาประดิษฐ์และร่วมส่งเสริมในพื้นที่นี้…