เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับ JDK8 และการทำ JAVA Server.
Java programs, ผู้ใช้งาน ได้ทำ “single class” โดย KnockKnockClient
ซึ่ง คล้ายๆ กับ EchoClient

KnockKnockProtocol. ส่วน “KnockKnockServer” มีส่วนผสม ที่ได้รับมา ของ Main Method.

อธิบาย “The Knock Knock Server”
เริ่มต้น เราสร้าง “ServerSocket” ใน port เฉพาะ เจาะจง โดยใช้ 4444

เรียกอย่างนี้ได้เลย
java KnockKnockServer 4444

ServerSocket เป็น Class ที่อยู่ใน java.net

และการที่จะ ยอมรับ มันจะต้องรอจน ผู้ใช้งาน เริ่มต้น คำสั่ง ร้องขอ เชื่อมต่อ Host และ port ใน เสิรฟเวอร์นั้นๆ เราสามารถ ดำเนินการ ให้ Program “KnockKnockServer” บน คอมพิวเตอร์
โดยตัวอย่าง จะดำเนินการ บน port เฉพาะ โดยใน บันทัดแรกของ คำสั่ง เมื่อการเชื่อมต่อ ได้รับคำสั่งการร้องขอ สำเร็จ แล้ว การยินยอม จะส่งค่ากลับมาใน Socket โดย server จะคุยสื่อสารกับ ผู้ใช้งาน โดย version ของ โปรแกรม ไม่ฟังคำสั่ง มากไปกว่า การเรียกร้องขอ ของ ผู้ใช้งาน

สำหรับ ส่วนของ Protocol

ทางคำสั่ง การสื่อสาร ใน Class ของผู้ใช้งาน ได้คุยกับ Server และ ผู้ใช้งาน โดย ใช้ EchoClient โปรแกรม ใน ส่วนที่ผ่านมา โดยจะเข้าไป อ่าน และ เขียน ใน Socket

สามารถอ่านได้ใน : https://docs.oracle.com/javase/tutorial/networking/sockets/clientServer.html